Obchodní podmínky

Podmínky pro Platební bránu


1. Úvodem

1.1. Podmínky pro platební bránu, které právě čtete, stanovují základní pravidla pro používání Platební brány a přímo navazují na Obchodní podmínky, v nichž je také uvedeno, co je v ThePay dovoleno a co ne.

1.2. Pokud jste tedy požádali o spuštění služby Platební brány, jsou součástí Obchodních podmínek také tyto Podmínky pro platební bránu a samozřejmě také příslušné Sazebníky poplatků, v nichž je přehledně uvedeno, kolik která služba stojí peněz.

1.3. Obchodní podmínky i Podmínky musí být v souladu s pravidly, jejichž obsah se mění bez našeho přičinění, a i kdyby se náhodou stalo, že jsou Obchodní podmínky a Podmínky na první pohled v něčem výhodnější, nedá se nic dělat a musíme je vykládat s těmito pravidly, které bereme za nedílnou součást Obchodních podmínek. Říkáme jim Nadřazená pravidla a patří k nim právní předpisy České republiky a přímo použitelné předpisy Evropské unie (zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu atd.); veškerá regulatorní či jiná obdobná pravidla třetích osob, jež na nás dopadají. Tedy např. i pravidla karetních společností MasterCard a VISA; pravidla acquiringových partnerů, kterými jsou Global Payments a Worldline (SIX Payment Services); pravidla bank; pravidla autorizačních center; pravidla EBA (Evropské bankovní autority); pravidla PCI-DSS (standardy pro ochranu údajů z platebních karet) atp. Nadřazená pravidla přijímáte dle ust. § 1751 občanského zákoníku jako nedílnou součást Obchodních podmínek.

2. Definice pojmů

2.1. Snažíme se zjednodušit komunikaci, proto uvádíme přehled definovaných pojmů, kterými s vámi hovoříme, a jejichž význam je ve všech písemných dokumentech jednotný. Pokud tedy v Rámcové smlouvě, v Dodatku uvedeme něco (stejně jako nyní teď a tady) s velkým písmenem, je toto místo, kde zjistíte obsah pojmu. Kdybychom tak neučinili a pojem bychom psali s malým písmenem, jehož definice bychom zde ale našli, myslíme tím tentýž pojem, pokud výslovně neřekneme, že tomu tak není. Když vás oslovujeme napřímo, myslíme tím prostě vás, a je jedno, zda jste fyzickou osobou, či právnickou osobou. Pokud budeme hovořit o třetí osobě, tak ji označíme, abychom se v tom všichni vyznali.

2.2. Projekt: Nejčastěji e-shop či jiný obdobný on-line systém, který provozujete na doménovém jméně. Prostřednictvím něj nabízíte zboží či služby.

2.3. Spuštění služby: Okamžik, od kterého budete oprávněni využívat sjednané služby. Nejprve musíte mít uzavřenou Rámcovou smlouvu a eventuálně příslušný Dodatek. Spuštění služby může být vázáno na naše schválení, pokud půjde o takový případ, budeme se snažit učinit na naší straně vše potřebné co nejrychleji. Služba ale může být také integrována přímo do ThePay a může být zpřístupněna pouze na základě Rámcové smlouvy. V takovém případě se spuštění služby odvíjí od toho, kdy ji použijete poprvé.

2.4. ThePay: ThePay je to vše chytré, on-line, zabezpečené systémové řešení, které umožňuje provádění plateb směrem od vašich zákazníků, umožňuje Operace s elektronickými penězi. V ThePay vidíte svůj ThePay účet a máte k němu zřízen Uživatelský účet. Může se stát, že budeme rozlišovat ThePay pro podnikatele a ThePay pro spotřebitele.

2.5. Žádost o předčasné ukončení služby: Úkon, který činíte v ThePay za účelem ukončení služby. Po podání žádosti o předčasné ukončení služby dojde k vyčíslení a k zesplatnění všech pohledávek, pokud vůči vám nějaké existují, a automatickému započtení proti Disponibilnímu zůstatku.

2.6. Žádost o spuštění služby: Úkon, který činíte v ThePay za účelem uzavření Rámcové smlouvy nebo Dodatku zejména proto, že se vám líbíme a chcete využívat našich služeb.

3. Pravidla pro Platební bránu

3.1. V ThePay jste učinili Žádost o spuštění služby Platební brána. Spuštění služby podléhá našemu schválení, které jsme oprávněni kdykoli přezkoumat a v krajním případě změnit. K tomu, abyste mohli Platební bránu používat samozřejmě musíte mít uzavřenou Rámcovou smlouvu a event. příslušný Dodatek, pokud ho pro spuštění této služby vyžadujeme.

3.2. Prosíme vás o pochopení, pokud se z nějakého důvodu rozhodneme, že vám službu Platební brána nemůžeme poskytnout, nebo že ji v průběhu užívání omezíme, či zcela deaktivujeme. Zřejmě půjde o situaci, kdy narazíme na něco, co odporuje našim Obchodním podmínkám, těmto Pravidlům pro platební bránu, Nadřazeným pravidlům (např. pravidla bank a karetních společností), anebo našim interním pravidlům. Musíme se chovat obezřetně. Souhlasíte s tím, že vám nebudeme sdělovat důvod zamítnutí, někdy tak totiž ani učinit nesmíme.

3.3. Provedením implementace Platební brány dojde k propojení Projektu přes zabezpečený a šifrovaný protokol. Implementace umožňuje vzájemnou komunikaci příslušných aplikací a automatické přesměrování zákazníka z Projektu na Platební bránu pro účely provedení Platby. Doménové jméno je vázáno k Projektu a bude uvedeno v ThePay.  

3.4. Implementaci či případné změny, které budeme nuceni v průběhu z různých důvodů učinit, si musíte zajistit na své náklady. Berte prosím na vědomí, že nemůžeme ovlivnit, jakým způsobem implementaci učiníte a nemůžeme odpovídat za případné újmy, které by v souvislosti s ní vznikly. Před ostrým provozem proveďte co možná nejlépe testování, abyste předešli případným problémům.

3.5. Raději to zde uvedeme, i když je to asi samozřejmé. Údaje pro aktivaci Platební brány, které vám zpřístupníme, jsou určeny pouze pro schválený Projekt. Nesmíte je za žádných okolností použít jinde. Za prvé to rychle zjistíme a za druhé to může znamenat okamžité ukončení poskytování služeb.

3.6. Jste povinni zajistit potřebnou ochranu a zabezpečení Projektu před napadením viry či zneužití třetími osobami nasazením vhodných technologií a využívání vhodných systémů řízení a kontroly (firewall, řízené přístupy, aktualizace serverů a používaného software, proxy server, antivirové programy). Jsme oprávněni stanovit standardy bezpečnosti, a to i kdykoli v průběhu spolupráce, a vy jste povinni zajistit jejich dosažení na vaše náklady a ve stanovené lhůtě.

3.7. Pravidla PCI DSS jsou standardy pro ochranu údajů z platebních karet. Řídíme se jimi my, ale i vy s nimi musíte být v souladu. Jsme oprávněni vás kdykoli vyzvat k prokázání plnění těchto povinností, např. formou vyplnění dotazníků (SAQ, AOC). Když to budeme považovat za nutné, necháme provést kontrolu Projektu od ASV (Approved Scanning Vendor) partnera.

3.8. Věříme, že budete chránit osobní údaje svých zákazníků tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužít. Musíte zabránit nechtěnému úniku dat a osobní údaje zpracovávat v souladu s Nadřazenými pravidly. Ano, v tomto případě máme namysli zejména GDPR nařízení.

3.9. Jsme oprávněni požadovat potřebné informace o způsobu fungování Projektu a poskytování služeb a zboží vašim zákazníkům. V krajním případě jsme oprávněni učinit i návštěvu skutečného místa vašeho podnikání. Ale to je opravdu až krajní případ. V každém případě musíte poskytovat součinnost, abychom vždy vše mohli vyřešit k přijatelnému výsledku.

4. Pravidla používání Platební brány

4.1. Při poskytování zboží a služeb a užívání Platební brány se zavazujete dodržovat Obchodní podmínky, Podmínky pro Platební bránu a Nadřazená pravidla a zavazujete se učinit veškeré možné kroky k tomu, abyste zabránili porušování těchto pravidel ze strany zákazníků. Nesmíte zneužít práva třetích osob, nesmíte porušovat práva duševního vlastnictví, nesmíte činit jakékoli pokusy k narušení fungování smluvních vztahů mezi námi a našimi partnery, nesmíte umožnit zákazníkům činit nedovolené či rizikové platby.

4.2. Vůči svým zákazníkům nesmíte uplatňovat žádné postupy, ať už marketingové, obchodní, cenové či jiné, v jejichž důsledku by byli motivováni k využívání některých platebních metod na úkor jiných. Nesmíte vůči zákazníkovi uplatňovat žádné poplatky související s využitím platebních metod.

4.3. Jste povinni mít viditelně na titulní stránce Projektu (ideálně v zápatí) umístěn banner obsahující naše logo ve stanovené podobě a aktuální loga karetních asociací. Banner jsme pro vás připravili a vy si jej můžete snadno vygenerovat a vložit do kódu své webové stránky. Do podoby, struktury a kódu banneru nejste oprávněni jakkoli zasahovat. Jelikož může být nezobrazení log karetních asociací na stránce Projektu pokutováno, nezbývá nám, než mít možnost si toto vynutit. Proto souhlasíte s tím, že tuto povinnost splníte nejpozději do 30 dní od spuštění Platební brány. V případě, že po této době nebudete mít banner na titulní stránce Projektu viditelně umístěn, jsme oprávněni uplatnit přirážku za neumístění banneru ve výši 1 % z každé následně realizované transakce. Právo na přirážku máme po celý kalendářní měsíc, v němž jste alespoň jeden byť i započatý den neměli tuto povinnost splněnou. Souhlasíte s tím, že uplatněním přirážky není dotčeno právo na náhradu újmy, která by mohla vzniknout udělením pokuty ze strany karetních asociací. 

4.4. Nedá se nic dělat, ale na Projektu musíte uvést informace, které vyžadují Nadřazená pravidla. Jedná se např. o informace vyplývající ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, dále informace vyžadované pro příslušný typ obchodního modelu (např. obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb atp.), informace pro případ aktivace opakovaných plateb atd. Bližší informace jsou dostupné na našem webu, ale jsou pouze návodem. Závaznost mají vždy Nadřazená pravidla, která musíte jako správný a obezřetný podnikatel znát.

4.5. Pokud budete chtít vracet zákazníkům peníze, a to i částečně, musíte tak vždy činit prostřednictvím ThePay. Je to zejména proto, abychom v případě reklamací ze strany zákazníků mohli snadno prokázat, že své peníze v pořádku obdrželi.

4.6. Budete-li nabízet zákazníkům možnost tzv. opakovaných plateb, musíte dodržovat Nadřazená pravidla a poskytnout jim požadované informace, jejichž výčet uvádíme na webu.

4.7. Zavazujete se neuskutečnit ve vztahu k jakékoli transakci ani jednu z následujících zakázaných činností:

a) přijmout několikanásobné platby na nižší částky, než je celková částka prodeje (objednávky),
b) přijmout platbu za transakci, která nevznikla na základě smluvního vztahu se zákazníkem (prodej, nájem, služba, dílo),
c) přijmout jakýkoli poplatek a/nebo uzavřít jakékoli dohody za účelem krytí pohledávky zákazníka,
d) poskytnout úvěr či odloženou platbu na zaplacení předmětu prodeje či služby, pokud jsme se nedohodli jinak,
e) použít platební kartu k provedení platební transakce za účelem splátky či refinancování dluhu, pokud jsme se nedohodli jinak,
f) použít vlastní platební kartu a/nebo platební kartu zákazníka k provedení transakce za účelem získání finančních prostředků pro svůj prospěch,
g) vyplácet finanční prostředky ve formě hotovosti,
h) vracet finanční prostředky ve formě hotovosti v případě, že zákazník odstoupil od smlouvy o koupi či díla,
i) vyplácet finanční prostředky v podobě cestovních šeků, pokud je jediným smyslem umožnit držiteli platební karty nákup zboží či služeb v hotovosti,
j) vrátit držiteli platební karty finanční prostředky v hotovosti v případě, že byla platba učiněna platební kartou. Finanční prostředky musí být vráceny na identický účet, ke kterému je vedena platební karta, kterou došlo k platbě, a to prostřednictvím ThePay,
k) účtovat k prodeji jakoukoli daň či poplatek, pokud to příslušný právní předpis nevyžaduje. Pokud se daň uplatňuje, musí být zahrnuta v celkové částce platby, a nikoli požadována samostatně,
l) poskytnout půjčku jako protihodnotu za vrácení zboží či služby hrazené v hotovosti,
m) přijmout platební kartu za účelem realizace prodeje třetí strany,
n) znovu provést platbu, která již byla zúčtována, bez ohledu na to, zda s tím držitel platební karty souhlasí,
o) přijmout platební kartu v případě plateb za právní služby či výlohy, který vyplývají a/nebo vznikly v souvislosti s (i) obhajobou trestného činu s výjimkou trestných činů na úseku dopravy a dopravních přestupků; (ii.) jakýmikoli domácímí právními záležitostmi, kdy se služby či výlohy nevztahují k osobě, jež je uvedená na platební kartě; (iii.) jakýmkoliv úpadkovým, insolvenčním, smírčím nebo obdobným řízením včetně likvidace a případů platební neschopnosti ovlivňující věřitele držitele platební karty,
p) činit jakékoli další kroky, jež jsou v rozporu s Nadřazenými pravidly.

Nenašli jste, co hledáte?
Pomůžeme vám.

Možná zde nemáme odpověď na otázku, kterou máte v hlavě.
Obraťte se na nás, poradíme vám.