Obchodní podmínky

Podmínky pro Partnerský program

1. Úvodem

1.1. Podmínky pro Partnerský program, které právě čtete, stanovují základní pravidla pro používání Partnerského programu a přímo navazují na Obchodní podmínky, v nichž je také uvedeno, co je v ThePay dovoleno a co ne. Doporučujeme prostudovat i Podmínky pro Platební bránu, abyste případně neuváděli v omyl, pokud budete s někým o Platební bráně od ThePay hovořit.

1.2. Partnerský program je odměňovací systém, v rámci kterého vyhledáváte a oslovuje potenciální Klienty ThePay, jimž na základě smlouvy poskytujete E-shopové řešení, anebo o kterých se dozvěděl v souvislosti se svojí činností (např. web developeři, agentury spravující weby atp.) a na základě oprávněného důvodu jim nabízíte službu Platební brány od ThePay. Za takové úspěšné doporučení je na váš vrub připisována odměna.

1.3. Obchodní podmínky i Podmínky pro Partnerský program musí být v souladu s pravidly, jejichž obsah se mění bez našeho přičinění, a i kdyby se náhodou stalo, že jsou Obchodní podmínky a Podmínky pro Partnerský program na první pohled v něčem výhodnější, nedá se nic dělat a musíme je vykládat s těmito pravidly, které bereme za nedílnou součást Obchodních podmínek a Podmínek pro Partnerský program. Říkáme jim Nadřazená pravidla a patří k nim právní předpisy České republiky a přímo použitelné předpisy Evropské unie (zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu atd.); veškerá regulatorní či jiná obdobná pravidla třetích osob, jež na nás dopadají. Tedy např. i pravidla karetních společností MasterCard a VISA; pravidla acquiringových partnerů; pravidla bank; pravidla autorizačních center; pravidla EBA (Evropské bankovní autority); pravidla PCI-DSS (standardy pro ochranu údajů z platebních karet) atp. Nadřazená pravidla přijímáte dle ust. § 1751 občanského zákoníku jako nedílnou součást Obchodních podmínek a Podmínek pro Partnerský program tím, že do Partnerského programu registrací vstoupíte.

2. Definice pojmů

2.1. Snažíme se zjednodušit komunikaci, proto uvádíme přehled definovaných pojmů, kterými s vámi hovoříme, a jejichž význam je ve všech písemných dokumentech jednotný. Pokud tedy uvedeme něco (stejně jako nyní teď a tady) s velkým písmenem, je toto místo, kde zjistíte obsah pojmu. Kdybychom tak neučinili a pojem bychom psali s malým písmenem, jehož definice bychom zde ale našli, myslíme tím tentýž pojem, pokud výslovně neřekneme, že tomu tak není. Když vás oslovujeme napřímo, myslíme tím prostě vás, a je jedno, zda jste fyzickou osobou, či právnickou osobou. Pokud budeme hovořit o třetí osobě, tak ji označíme, abychom se v tom všichni vyznali.

2.2. Klient: Fyzická osoba, nebo právnická osoba, která s námi uzavřela Rámcovou smlouvu a ThePay jí poskytuje služby. Typicky službu Platební brána.

2.3. Projekt: Nejčastěji e-shop či jiný obdobný on-line systém, který Klient provozuje na doménovém jméně. Prostřednictvím něj nabízí zboží či služby.

2.4. ThePay: ThePay je to vše chytré, on-line, zabezpečené systémové řešení, které umožňuje provádění plateb směrem od zákazníků ve prospěch Klientů, umožňuje Operace s elektronickými penězi. V ThePay vidíte svůj ThePay účet a máte k němu zřízen Uživatelský účet. Může se stát, že budeme rozlišovat ThePay pro podnikatele a ThePay pro spotřebitele.

2.5. ThePay účet: Účet Klienta, na kterém jsou uchovávány elektronické peníze viditelné v podobě Běžného a Disponibilního zůstatku. Může jich mít více a pro lepší pochopení si ho lze představit jako běžný bankovní účet.

2.6. Odměna: Částka, na kterou máte nárok, pokud prokazatelně doporučíte Klienta, který si u nás spustí službu Platební brána a jeho zákazník přes ni učiní alespoň jednu platbu.

3. Pravidla pro Partnerský program

3.1. Raději hned na začátku zdůrazníme, že nemáte oprávnění uzavírat za nás žádné smlouvy ani naším jménem či za nás jakkoli právně jednat. Potenciálním Klientům činíte pouze nabídky a zasíláte jim unikátní odkazy na registraci do ThePay. Berete na vědomí, že smluvní vztah je vždy uzavřen napřímo mezi Klientem a námi.

3.2. Nejste oprávněni nabízet či slibovat takové plnění, které ThePay nezajišťuje. Můžete nabízet jen takové podmínky, které skutečně nabízíme. Tyto jsou dostupné na www.thepay.cz. Zároveň nejste oprávněni nabízet Platební bránu v rozporu s právními předpisy. Zejména je nutné mít na paměti, že existuje obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

3.3. Vyhrazujeme si právo neuzavřít s potenciálním Klientem, který učinil zájem na základě vaší činnosti, žádnou smlouvu. Zařazení Klienta do Partnerského programu vždy podléhá schvalovacím procesu. Důvodem není, že bychom chtěli svévolně odmítat poskytovat naše služby. Jsme ale vázáni pravidly, která musíme dodržovat, a tak např. někdy službu Platební brány zkrátka poskytnout nesmíme. Tím pádem Klient ani nemůže být zařazen do Partnerského programu a vy nemáte nárok na odměnu za takového Klienta.

3.4. Odpovídáte za způsob využívání Partnerského programu, přičemž se striktně zakazuje za pomoci, nebo prostřednictvím Partnerského programu páchat trestnou činnost, postupovat v rozporu s Obchodními podmínkami, Nadřazenými pravidly, nebo toto umožnit jinému. 

3.5. Při využívání Partnerského programu jste zodpovědní za správnou manipulaci, zejména nesmíte sdělit přístupové údaje neoprávněné osobě, nesmíte zůstat přihlášeni v Partnerském programu a přístroj, z něhož jste přihlášeni, ponechat bez dozoru atp. V případě podezření z narušení nás bezodkladně informujte, učiníme příslušná opatření. 

3.6. Nezaručujeme 100% dostupnost funkcionalit. Berete na vědomí, že můžeme omezit některé funkce.

3.7. Vyhrazujeme si právo kdykoli ukončit Partnerský program a odebrat vám přístupové údaje. Nepřistoupíme k tomu svévolně, ale vždy pouze v krajním případě nejčastěji na základě odůvodněného podezření na nějakou nekalost, či na základě požadavku oprávněných orgánů. V podobném případě také můžeme zamezit vyplacení Odměny, na kterou byste měli v běžném případě nárok. Vyhrazujeme si tak právo Odměnu nevyplatit, pokud budeme mít podezření, že vyplacením dojde k porušení těchto podmínek Partnerského programu, Obchodních podmínek, právních předpisů, Nadřazených pravidel, anebo ke vzniku újmy třetí osobě.

3.8. Dále si vyhrazujeme právo jednostranně měnit Podmínky pro Partnerský program a vy s tímto bezvýhradně souhlasíte. Zamýšlené změny vám sdělíme s předstihem 14 kalendářních dní, pokud neuvedeme v příslušném dokumentu jinou dobu, která může být výjimečně i kratší. Jakmile doba uplyne, změny jsou účinné. Úpravy grafické podoby a jazykové korektury nejsou změnou a mohou být činěny průběžně.

4. Registrace do Partnerského programu

4.1. Registraci do Partnerského programu provedete přes registrační formulář, do něhož nám vyplňte pravdivé údaje. Následně vám dorazí aktivační e-mail, kterým provedete aktivaci. Po prvním přihlášení budete vyzváni k vytvoření hesla. Vytvořte bezpečné heslo a hurá. Máte přístup do Partnerského programu.

4.2. V rámci Partnerského programu budete mít přehled zapojených Klientů, které do ThePay zvete na základě unikátních odkazů. Samozřejmě budete mít také možnost požádat o vyplacení své Odměny.

4.3. V záložce Moji klienti máte k dispozici unikátní odkaz pro registraci Klientů. Následně tam uvidíte přehled Klientů, kteří provedli registraci přes ThePay. V záložce Fakturace odměn pak máte přehled k podání žádosti o vyplacení odměny.

5. Odměna

5.1. V případě, že přes váš unikátní odkaz provede Klient registraci do ThePay, úspěšně spustí Platební bránu a přes ThePay účty budou činěny platby realizované zákazníky přes Projekt a Platební bránu ve prospěch Klienta, máte nárok na Odměnu. 

5.2. Odměna se vypočítává vždy dle tarifu, který se automaticky přizpůsobuje Klientovi dle objemu transakcí za předchozí měsíc. Podle Sazebníku poplatků jsou pro Klienty připraveny tři tarifní pásma. Pro vás jsme připravili krásnou procentuální odměnu vypočtenou dle objemu transakcí Klienta v české měně. Na ní se dohodneme e-mailem.

5.3. O vyplácení Odměny požádáte v Partnerském programu přes záložku Fakturace odměny. Na základě žádosti vytvoříte fakturu – daňový doklad. Žádost zkontrolujeme a pokud bude z našeho pohledu vše v pořádku, schválíme vyplacení Odměny, která vám bude odeslána na zadané číslo bankovního účtu.

5.4. Kromě nároku na Odměnu, pokud tento nárok v souladu s těmito Podmínkami pro Partnerský program vznikl, nemáte nárok na náhradu žádných dalších nákladů.

Nenašli jste, co hledáte?
Pomůžeme vám.

Možná zde nemáme odpověď na otázku, kterou máte v hlavě.
Obraťte se na nás, poradíme vám.