Další dokumenty

Etický kodex


Preambule

Etický kodex představuje základ kultury ThePay. Upravuje základní pravidla a principy etického chování pracovníků ThePay, členů statutárních orgánů a všech osob, které mají oprávnění za ThePay jakkoli vystupovat. 

ThePay se chce neustále zlepšovat a vyhýbat se chybám. Věří, že dodržování Etického kodexu může být vhodným odrazovým můstkem. ThePay se nehoní bezhlavě za co nejvyššími zisky, snaží se růst stabilním a udržitelným způsobem, aby nedošlo k ohrožení stanovených hodnot a vztahů na pracovišti.

Partnerství

Spokojený klient je pro ThePay na první místě. ThePay si zakládá na transparentním a férovém přístupu.

Bezpečnost

ThePay dbá na bezpečnost svých systémů, aby nemohlo dojít k úniku žádných citlivých údajů.

Inovace

ThePay neustále inovuje. To je zakořeněno v jejím DNA a je to základem celého fungování.

Kontrola

ThePay kontroluje své systémy a procesy tak, aby odhalila případné chybičky a okamžitě je napravila.

Pravidla chování vůči klientovi 

Klient na 1. místě
Pracovník se o klienty stará vždy stejně, a to stejně profesionálně. Nerozlišuje, jak je klient z podnikatelského pohledu velkým. Poskytuje mu úplné, pravdivé a přesně formulované informace. Pro klienta musí být informace snadno pochopitelné, takže nesmí dostat klamavou, zavádějící, či netransparentní informaci.

Pracovník profesionálem za všech okolností
Pracovník je specialista ve své oblasti. Vždy komunikuje slušně a seriózně a nenechá se vytočit ani v náročných situacích. Svoji práci odvádí poctivě. Nikdy na klienta netlačí a ponechává mu prostor pro svobodné uvážení možností. Vychází z toho, že i klient je podnikajícím profesionálem.

Rychlé ale správné reakce
Klient potřebuje rychlé a úplné informace. Pracovník ho nikdy nenechá ve štychu a reaguje, pokud možno, okamžitě. Odpovídá trpělivě na všechny jeho dotazy a problematiku mu důkladně vysvětlí. Pokud si pracovník neví s dotazy rady, nejprve se poradí s ostatními pracovníky v ThePay a až poté Klienta informuje. Platí pravidlo, že je lepší o něco pomalejší odpověď, která je správná, než zbrklá a nesprávná.

ThePay je transparentní
ThePay zachovává vůči svým klientům i obchodním partnerům transparentnost. Jedná čestně a snaží se budovat důvěru. 

V ThePay neberou a nedávají úplatky
ThePay nikdy nikoho nijak neuplácí. Je to porušení zákonů a ThePay zákony dodržuje. V ThePay je zakázáno komukoli nabízet tzv. něco za něco. Obzvlášť velký důraz je kladen v případech, kdy se ThePay účastní nějakého výběrového řízení.

V ThePay se za úplatek považuje cokoli, co by mohlo jakkoli získat určitou výhodu např. pro jednoho klienta před druhým, či pro jednoho obchodního partnera před jiným. Pokud někdo v ThePay dostane jako pozornost za dobrou práci drobný dar v podobě tradičních reklamních předmětů v hodnotě do 500 Kč, není to považováno za úplatek. Totéž platí, když ThePay věnuje svému klientovi či obchodnímu partnerovi reklamní předmět s logem drobné hodnoty do 500 Kč.

V ThePay se neporušují zákony a smlouvy
Co pro ThePay stanovují právní předpisy nebo uzavřené smlouvy, to je dané. V ThePay nikdy nikdo vědomě neporuší žádné závazky, jejichž porušení by mohlo vést ke vzniku újmy klientům, obchodním partnerům či přímo ThePay samotné.

Pravidla chování na pracovišti

Kolegialita
Vztahy mezi pracovníky by měly být vždy korektní. Pracovníci se vůči sobě chovají přátelsky a snaží se vzájemně vypomoci. Na pracovišti nepanuje soutěživá atmosféra. Za žádných okolnosti se lidé neposuzují podle věku, pohlaví, sexuální orientace, náboženského vyznání, barvy pleti, národnosti atd. Netoleruje se žádná forma diskriminace.

Obezřetnost
Všichni se chovají obezřetně jak ke svému zdraví a životu, tak k majetku, který jim byl svěřen k užívání. Nikdo nic vědomě nepoškozuje. Když se náhodou stane škoda, je třeba ji nahlásit patřičné osobě tak, aby se její výše dále neprohlubovala a mohly být efektivně odstraněny případné následky.

Práce z domu
Pokud to umožní, nebo dokonce vyžaduje situace, je za stanovených podmínek možné občas pracovat na home office. Primárně se v ThePay všichni snaží být si sobě na blízku, ale pracovníci jsou zvyklí efektivně pracovat i na dálku a využívat k tomu současné trendy v komunikaci.

Dress code
Pokud má nějaký pracovník pracovní schůzku, obléká se vhodně k situaci. Na pracovišti může být v ostatních případech oblečen neformálně. Důležité je, aby se na pracovišti cítil dobře.

Právo stížnosti
Pracovník, pokud má pocit, že je poškozován, že se s ním nejedná dle práva nebo dochází k újmám, může podat stížnost Compliance manažerovi a ten ji ideálně zanonymizovaně zprostředkuje jednateli. Následně je stížnost projednána a případně zaujat příslušný postoj, je-li oprávněná. Pracovník je samozřejmě dále oprávněn podat jakýkoli podnět na zlepšení fungování ThePay. Takový podnět může být učiněn i zcela neformálně.

Ochrana údajů a mlčenlivost

Ochrana osobních údajů
Osobní údaje klientů a jeho zákazníků jsou důvěrné. Při nakládaní s osobními údaji se postupuje se zvýšenou opatrností a bere se na zřetel, že k osobním údajům patří prakticky vše, co o klientech a jejich zákaznících ThePay ví. Je zakázané neoprávněným osobám sdělovat osobní údaje klientů a jejich zákazníků. Pracovník se vždy řídí příslušným interním předpisem upravujícím nakládání s osobními údaji.

IT bezpečnost
V komunikaci ThePay využívá komunikační prostředky se šifrovanými protokoly. ThePay IT systémy jsou neustále revidovány a kontrolovány z hlediska bezpečnosti. 

Obecná mlčenlivost
Pracovníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích. Důvěrnými informacemi se rozumí, bez ohledu na formu a způsob jejich sdělení či zachycení a až do doby jejich zveřejnění, všechny skutečnosti, které se pracovník v ThePay dozví, a/nebo které mu třetí osoba v průběhu vzájemné spolupráce s ThePay zpřístupní, jakož i sama existence těchto skutečností a vzájemné spolupráce s třetími stranami.

Pravidlo čistého stolu
Pracovníci řádné zajišťují své počítače. Při opuštění počítače se odhlásí z aplikace/systému a uzamknou počítač. Nesmí kopírovat soubory a přenášet firemních data. Bezpečně ukládají nosiče s důvěrnými či obchodními daty v době nepřítomnosti na pracovišti (např. USB disk). Nikdy nic nenechávají volně na stole. 

Pravidla pro střet zájmů

Předcházení střetu zájmů
Všichni pracovníci pracující pro ThePay nebo jednající jejím jménem či v jejím zájmu se snaží vyvarovat situací, které by mohly přispět ke střetu zájmů. Soukromý zájem nesmí ovlivnit obchodní či profesní rozhodnutí. V ThePay jsou zavedeny účinné postupy, jejichž cílem je identifikovat potenciální konflikt zájmů. Vnitřní systémy, kontrolní mechanismy a postupy slouží k identifikaci a řešení konfliktu zájmů. 

Jakékoliv vztahy s konkurencí, klienty nebo obchodními partnery, které by mohly zapříčinit konflikt zájmů, musí být ohlášeny Compliance manažerovi a musí být postupováno v souladu s příslušnými interními předpisy. 

Pokud pracovník získá informaci, která není veřejně přístupná, a jejíž zveřejnění může podstatně ovlivnit rozhodování v obchodním styku, nesmí s takovou informací nakládat tak, aby na jejím základě došlo k jednání, kterým by mohla být způsobena újma a mohlo dojít k neoprávněnému obohacení nebo zvýhodnění sebe či jiného.

Pracovníci nesmí provádět obchody či transakce, na nichž jsou přímo či nepřímo osobně zainteresováni, a které by tak mohly vést ke střetu zájmů. Pracovníci jsou povinni odmítnout jakýkoliv zásah, nátlak, ovlivňování, přání nebo žádost, které by mohly ohrozit nestrannost rozhodování ve věcech klientů nebo obchodních partnerů. Pracovníci nesmí poskytovat klientům zvýhodněné sazby či jiné výhody než ty, jež jsou v souladu s platnými podmínkami a interními předpisy. Je nepřípustné ohrozit svou osobní nezávislost přijetím půjčky od klientů či obchodních partnerů.

Nenašli jste, co hledáte?
Pomůžeme vám.

Možná zde nemáme odpověď na otázku, kterou máte v hlavě.
Obraťte se na nás, poradíme vám.